Velkommen med din hest i Hjortekær Rytterklub.
 
 
 
Hjortekær Rytterklub er ejet af en forening af 21 grundejere. Foreningens hovedformål er at drive stalden Hjortekærbakken 10, 2800 Kgs. Lyngby, samt dertil hørende arealer. Hvert ejermedlem har ret til at råde over én boks i stalden. Den daglige ledelse forestås af en af foreningen valgt bestyrelse. Opslag herom findes i rytterstuen og på www.hjortekaer-rytterklub.dk.
 
 
 
Nogle ejermedlemmer udnytter retten til sin boks, idet én eller flere personer i medlemmets familie har opstaldet egen hest i stalden.
 
Andre udlejer selv deres boks til tredjemand. De pågældende medlemmer hæfter selv økonomisk over for foreningen.
 
De fleste ejermedlemmer, overlader udlejningen af deres boks til foreningens bestyrelse.
 
 
 
 
Ophold på Hjortekær Rytterklubs område samt opstaldning sker på eget ansvar. Hjortekær Rytter-klub påtager sig intet ansvar for de opstaldede heste.
 
 
 
Opstaldning af heste er baseret på ”selvpasning”, idet der ikke er ansat personale. Tilsvarende, er bestyrelsen for Hjortekær Rytterklub ulønnet. Det er derfor nødvendigt at understrege vigtigheden af, at alle ryttere giver sit bidrag til opretholdelsen af ordnede forhold og til den, efter bestyrelsens anvisning, løbende pasning af faciliteterne.
 
 
 
Indkøb af foder og strøelse samt fold ud- og indlukning kan ske individuelt eller aftales hesteejerne imellem. Indkøb af halm og hø til anbringelse på staldloftet sker ved én af bestyrelsen udpeget frivillig. I særlige tilfælde, udlejes loftsplads til eget indkøb.
 
 
 
Ejere og ryttere til de opstaldede heste er forpligtiget til at følge bestyrelsens anvisninger samt de nedenfor anførte ”Almindelige regler og retningslinier”.
 
 
 
 
 
Almindelige regler og retningslinier:
 
 
 1. Hjortekær Rytterklub tager imod opstaldning af rideheste og ponyer.
 2. Der må ikke opstaldes hingste eller væddeløbsheste.
 3. Ejermedlemmer, der selv har udlejet deres boks til tredjemand, skal skriftligt meddele dette til bestyrelsen.
 4. Forud for indflytning skal hesteejeren forevise attest for, at hesten er vaccineret mod heste-influenza. Revaccination skal foretages mindst én gang om året. Forebyggelse af indvoldsorm er obligatorisk for alle opstaldede heste. Se nærmere på http://www.hjortekaer-rytterklub.dk/priser.html. Omkostninger til gødningsanalyse og evt. ormekur dækkes af hesteejeren.
 5. Ved indflytning gennemgås boksen af en repræsentant fra bestyrelsen samt hesteejeren. Eventuelle skader ved boksen noteres.
 6. Ved fraflytning gennemgås boksen igen. Er der sket skade udover almindelig slitage, betaler hesteejeren reparationen. Boksen skal afleveres i mindst samme stand som ved indflytningen.
 7. Forvolder en hest skade på inventar, hegn eller andet udstyr, afholder hesteejeren reparationsudgifterne.
 8. Hesteejeren skal sikre, at hesten ikke bider i boksens træværk, eller på anden måde beskadiger boksen unødigt.
 9. Hunde må kun medtages, når disse er i snor og endvidere færdes uden gene for omgivelserne. Hunde må ikke efterlades i stalden.
 10. Rygning er strengt forbudt overalt i staldbygningen.
 11. Alle staldens ryttere, bør i det daglige være opmærksomme på følgende:
a)      Hvert staldafsnit indgår i en turnusordning om renholdelse af garageforplads, rytterstue samt toilet.
 
b)       Hvert staldafsnit fejer og renholder gårdspladsen ud for staldafsnittet.
 
c)       Der skal fejes i stald og på gårdsplads efter hver udmugning og brug af bindebommene.
 
d)       Der forventes samarbejde mellem rytterne om, at
 
·   feje efter gødningsbortkørsel
 
·   holde orden i rytterstuen, stalden, på loftet og udendørs.
 
e)      Der skal udvises indbyrdes hensyn, samt medvirke til god og hjælpsom omgangstone. 
 1. Der skal gives besked til bestyrelsen om evt. skader eller mangler.
 2. Den sidste der forlader stalden, skal slukke lyset og sikre, at alle døre er lukkede eller på haspe og at saddelrum mv. er aflåst.
 3. Branddørene mellem hvert afsnit, må ikke spærres!  
 4. Foder skal opbevares i lukkede kasser / beholdere for ikke at tiltrække mus og rotter. Spildt foder skal straks fejes op.
16.  Ridebanen har sit eget regelsæt, som skal følges. Se opslag i rytterstuen og på http://www.hjortekaer-rytterklub.dk/ridebaneregler.html.  
 1. Foldene
·   må kun benyttes efter bestyrelsens anvisninger (Se opslag i rytterstuen).  Foldbrug skal reserveres dag for dag.
 
·   Bemærk: Hesten skal trækkes til og fra fold. Ingen løse heste på stierne!
 1. Vinduerne på staldens bagside, skal i videst muligt omfang holdes lukkede af hensyn til naboerne.
 2. Parkering
·   af biler, trailere m.m. på klubbens område er ikke tilladt.
 
·   på Hjortekærbakken, bedes ske på staldens side af vejen.
 
·    i forbindelse med af- og pålæsning. Der skal sikres fri tilkørsel til garagerne; benyt derfor venligst staldpladsen.
 1. Hesteejerne har pligt til at orientere de personer, der optræder på deres vegne om nærværende ”Almindelige regler og retningslinier”.
 2. Eventuelle yderligere retningslinjer fastlægges af bestyrelsen, der informerer ved opslag eller på anden måde.
 
Januar 2015