Velkomstinformation for nye ejermedlemmer af Hjortekær Rytterklub.

Er du den nye ejer af en af de 21 medlemsparceller, byder vi dig velkommen og håber, at du vil finde nyttig information her på hjemmesiden. Det er målet, at hjemmesiden skal fungere som Hjortekær Rytterklubs mest komplette arkiv. Her får du adgang til aktuel information, samt en lang række dokumenter af nutidig og historisk betydning samt tegninger og beskrivelser vedrørende pasningen af vores fælles ejendom. Ønsker du at vide mere om hvordan det hele fungerer, er du også meget velkommen til at kontakte bestyrelsen. 

Det kan betale sig at have sin egen ridehest i Hjortekær Rytterklub, men det er ingen forudsætning for at have stor glæde af at bo i vort skønne område. For mange af vore naboer er det blandt andet beliggenheden med vores grønne omgivelser, hestemiljøet og det gode naboskab for ikke at glemme Dyrehaven, der er det primære. Se mere under 'medlemsboks'.

Hjortekær Rytterklub er noget ganske særligt, idet medlemmerne kan udnytte et unikt men uforpligtigende fællesskab dannet omkring vores atraktive rideetablissement. Dette består af smukke grønne arealer i form af hestefolde (hvoraf mange er nye), lidt skov, to ridebaner hvoraf den ene er nyanlagt i oktober 2011 og super veldrænet. Hertil kommer en hestestald med plads til 30 heste. Ejermedlemmerne udgøres af familier både med og uden egentlig relation til heste og ridning. Ca. 85% af ejermedlemmerne har adresse på Hestegangen, resten har adresse til Lundtoftevej og Hjortekærbakken. På Hestegangen er kun nr. 5 ikke medlem af Hjortekær Rytterklub. Dette hænger sammen med, at parcellen i 1986 blev udstykket fra en matrikel med kun én ejerandel.

Hjortekær Rytterklub (i daglig tale klubben) kan betragtes som et interessentskab med 21 ejermedlemmer med lige andele. Ejerne er 21 parceller nær stalden Hjortekærbakken 10, som har tinglyst medlemspligt (ejerskab) i Hjortekær Rytterklub. Med medlemspligten følger rettighed til selv at råde over egen hesteboks og den forholdsmæssige andel af hestefolde og ridebaner. Hvis du har behov for flere bokse, har du som ejermedlem naturligvis en særlig præference.

Foreningens formål er at drive hestestalden med tilhørende ridebaner og folde samt iøvrigt varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser herunder sikre en ensartet bebyggelse. Foreningen er ikke en grundejerforening i almindelig forstand, men en forening af grundejere. Ønsker du kontakt til en grundejerforening, kan Hjortekær Grundejerforening måske være noget. Du henvises iøvrigt til klubbens vedtægter.  
 
Foreningen baserer sin økonomi på, at vores rideetablissement drives, så der er balance i økonomien og med skyldig hensyntagen til at sikre klubbens fremtidige behov. Bestyrelsen repræsenterer medlemmerne og de fleste medlemmer yder en frivillig indsats til fællesskabet, da der ikke er ansat personale. Normalt opkræves der ikke kontingent, idet staldens indtægter som regel giver det fornødne til driften. Vælger du, at lade bestyrelsen stå for udlejning af din boks, i lighed med mange andre ejermedlemmer, kan det normalt lade sig gøre. Driften af rideetablissementet er beskrevet omhyggeligt i Drejebog for bestyrelse og medlemmer af Hjortekær Rytterklub.

Det sociale liv i Hjortekær Rytterklub er medvirkende til at styrke naboskabet, noget, du ikke finder ret mange andre steder. Ejermedlemmerne har endvidere mulighed for at mødes flere gange årligt ved forskellige begivenheder. Dette gælder f.eks. til den årlige generalforsamling, til Sankt Hans bål i en af hestefoldene samt til fælles arbejdsdage og en hyggelig sommerfest. Herudover mødes vi sammen med rytterne til et stemningsfuldt julearrangement i halmen på staldens loft med varm gløgg og æbleskiver.